Blog

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Użytkowanie wieczyste a własność

data publikacji
14.02.2023
udostępnij
Użytkowanie wieczyste a własność

Użytkowanie wieczyste nie jest tym samym co własność.

Prawa i obowiązki użytkownika wieczystego są zbliżone do praw i obowiązków właściciela nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste dotyczy głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast oraz gruntów Skarbu Państwa położonych poza tymi granicami lecz włączonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazanych do realizacji zadań jego gospodarki.

Na czym polega użytkowanie wieczyste?

Polega na oddaniu w użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, województwa, powiatu, gminy lub związku tych jednostek. Użytkowanie wieczyste zostało wprowadzone ustawą o gospodarce terenami w miastach i osiedlach dnia 14.07.1961r. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz zgodnie z umową użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

Użytkowanie wieczyste jest prawem:

 • zbywalnym,
 • dziedzicznym,
 • można to prawo obciążyć hipoteką,
 • może być przedmiotem egzekucji.

Obecnie użytkowanie wieczyste regulują ustawy:

 • kodeks cywilny,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Co jest niezbędne do powstania prawa użytkowania wieczystego?

 1. Niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz wpis tego prawa do księgi wieczystej
 2. Treść prawa regulowana jest w umowie. Określa się w jaki sposób nabywca będzie korzystał z prawa np. Przekazany grunt będzie wykorzystywany na prowadzenie działalności handlowej.
 3. Umowa zawierana jest najczęściej na okres 99 lat. W rzadszych przypadkach okres ten wynosi lat 40 lat.

 

Treść umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste zawiera:

 • sposób korzystania z gruntu,
 • jeżeli oddanie gruntu następuje w celu wzniesienia na nim budynków lub innych urządzeń umowa powinna określać:

  * termin rozpoczęcia i zakończenia robót,

  * rodzaj budynków lub urządzeń,

  * warunki i terminy odbudowy w przypadku ich zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń,

  * wynagrodzenie należne wieczystemu użytkownikowi za budynki lub urządzenia istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego

 

Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego.

 

Wygaśnięcie prawa następuje w przypadku:

 • upływu okresu na jaki została ustanowiona, w przypadku gdy strony jej nie przedłużą,
 • rozwiązania umowy przez strony,
 • konfuzji praw, czyli złączenia się prawa. Ma to miejsce, gdy np. Skarb Państwa będący właścicielem nabywa to prawo od użytkownika wieczystego,
 • jednostronne rozwiązanie umowy – następuje w przypadku, gdy użytkownik wieczysty korzysta z prawa niezgodnie z umową

 

Wygaśnięcie prawa a wynagrodzenie za budynki i urządzenia

Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez użytkownika wieczystego stanowią jego własność.

Użytkownikowi wieczystemu przysługuje roszczenie względem właściciela o wynagrodzenie za budynki oraz inne urządzenia wzniesione na gruncie (które są zgodne z przeznaczeniem zawartym w umowie) po wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego.

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego powoduje wygaśnięcie prawa własności co do tych naniesień. Budynki i urządzenia, które są trwale z gruntem związane stają się częściami składowymi nieruchomości gruntowej.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o ceny z dnia wygaśnięcia użytkowania wieczystego.

Użytkownik może również domagać się zwrotu nakładów, które nie są związane z procesem wzniesienia budynków czy też urządzeń. Warunkiem jest zgodność inwestycji z umową.

Roszczenia użytkownika wieczystego przedawniają się po 3 latach.

 

W jaki sposób przedłużyć okres użytkowania wieczystego?

W ciągu 5 lat przed terminem upływu użytkowania wieczystego użytkownik powinien złożyć wniosek o przedłużenie tego prawa o kolejne 40 lub 99 lat.

Skarb Państwa lub odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego nie przedłużają użytkowania wieczystego jeśli taki wniosek nie wpłynął w terminie.

Umowa o przedłużenie użytkowania wieczystego musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego wraz z wpisem do księgi wieczystej.

Jak przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności?

Z dniem 01.01.2019 r prawo użytkowania wieczystego przekształciło się z mocy ustawy ( z 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) w prawo własności. Dotyczy to tylko gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe to grunty:

 • pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 • pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
 • pod w/w rodzajami budynków wraz z garażami, budynkami gospodarczymi oraz innymi urządzeniami umożliwiające prawidłowe z nich korzystanie

Konsekwencją przekształcenia użytkowania wieczystego we własność było:

 • dokonanie wpisu zmiany w księdze wieczystej,
 • dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
 • określenie opłaty przekształceniowej

Opłata przekształceniowa

Opłata przekształceniowa to nic innego jak wykup użytkowania wieczystego. Nowy właściciel gruntu ma obowiązek ponoszenia opłat przez 20 lat. W przypadku przedsiębiorców, którzy nieruchomość wykorzystują do celów gospodarczych okres ponoszenia opłat może zostać zmieniony na wniosek.

Osoby fizyczne, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub jednorodzinnych budynków mieszkalnych a także spółdzielnie mieszkaniowe mogą wnieść opłatę jednorazową i tym samym skorzystać z bonifikaty.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że do przekształcenia doszło i dopiero w momencie próby sprzedaży nieruchomości znajdują w księdze wieczystej ostrzeżenie niezgodności stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym.

Czy sprawdziłeś już swoją księgę wieczystą?

Jeśli w Twojej KW występuje taki wpis chętnie pomożemy w sprawnym załatwieniu formalności.

 

Zobacz także

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.